May 2012 Apparel by province and city output data analysis table

Regional Apparel (Million Pieces) May-Year-October-Month-total May-on-Year Growth (%) Accumulated Year-on-year Increase (%) Nationally 213,917 1,014,343 1.5 7.17 Beijing 782 3,861 -18.74 -14.22 Tianjin 1,144 6,038 -8.82 1.8 Hebei 4,496 37,562 46.88 167.98 Shanxi 135 460 18.64 8.55 Inner Mongolia 193 445 14.28 25.53 Liaoning 7,283 29,439 41.25 38.26 Jilin 2,434 12,380 25.76 46.96 Heilongjiang 329 1,213 85.13 47.45 Shanghai 3,687 19,720 -11.94 -4.38 Jiangsu 31,603 147,246 2.84 1.02 Zhejiang 29,630 133,193 -11.44 -5.43 Anhui 6,165 29,565 4.97 16.52 Fujian 24,389 123,944 8.63 12.97 Jiangxi 7,623 40,972 -2.83 5.16 Shandong 28,084 129,389 1.83 10.72 Henan 6,367 29,297 34.47 33.92 Hubei 8,265 37,958 14.09 18.46 Hunan 1,650 7,491 4.41 0.73 Guangdong 46,095 206,314 -5.9 -4.9

Button Sheep Shearing Coat

Fur Coat Women,Double-Breasted Sheep Shearing Coat,Sheep Shearing Coat,Button Sheep Shearing Coat

DALIAN GACCILANG FASHION CO.,LTD. , https://www.cashmerecoatlong.com